+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest jednym z obowiązków każdego pracodawcy. Chociaż żaden z przepisów nie określa szczegółowo ich zasad, szkolenia te muszą być dostosowane do specyfiki pracy na danym stanowisku – przykładowo osoby kierujące pracownikami zapoznają się z innymi tematami niż pracownicy biurowi.

Szkolenie PPOŻ – podstawa prawna

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciel lub użytkownik budynku ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową. Oznacza to, iż pracodawca, który jest właścicielem budynku oraz osoba, która budynek wynajmuje spełnić musi określone w ustawie obowiązki. Pośród nich są między innymi:

  • zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
  • ustalenie sposobów postępowania w sytuacji powstania pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia.

Na ich podstawie obowiązkiem każdego pracodawcy jest ustalenie zasad postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy oraz zapoznanie z nimi wszystkich pracowników.

Instruktaż ogólny lub stanowiskowy

Ramowy program szkolenia obejmuje temat związany z podstawowymi  zasadami ochrony przeciwpożarowej i postępowania w sytuacji pożaru. Czas trwania tego szkolenia wynosi minimum 20 minut. Podczas instruktażu pracownik powinien poznać warunki panujące w firmie (m. in. ogólne wiadomości o pożarach, potencjalne źródła zagrożeń pożarowych, przyczyny powstawania oraz rozprzestrzeniania się pożarów, zasady ewakuacji i zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego). Szczegółowy program instruktażu stanowiskowego musi uwzględniać problematykę ochrony przeciwpożarowej, pod warunkiem, iż w procesach produkcyjnych w danej firmie stosowane są materiały pożarowo niebezpieczne.

Szkolenie wstępne podstawowe

Takie szkolenie musi być przeprowadzane w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia przez określonego pracownika pracy na danym stanowisku. Ramowe programy szkoleń wstępnych podstawowych powinny uwzględniać tematy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w formie dostosowanej do specyfiki danej pracy W praktyce na omówienie zagadnień bezpieczeństwa pożarowego w szkoleniu wstępnym podstawowym trzeba przeznaczyć około 1,5 godziny. Tematy ramowych programów wymagają opracowania bardzo szczegółowego planu zajęć, który będzie dostosowany do konkretnych potrzeb szkolonych pracowników. Plan taki musi uwzględniać trzy podstawowe grupy zagadnień:charakterystykę zagrożeń pożarowych (wybuchowych), które mogą wystąpić w obiekcie (zakładzie pracy), wymogi bezpieczeństwa pożarowego oraz zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (pożaru).