+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Szkolenia, które obejmują zakres ochrony przeciwpożarowej to podstawa, którą powinien zapewnić każdy pracodawca swoim pracownikom, bez względu na branżę. Dlaczego szkolenie PPOŻ jest ważne? Kto może przeprowadzić takie szkolenie?

Obowiązek szkoleń przeciwpożarowych

Nałożony na pracodawcę obowiązek zorganizowania szkolenia PPOŻ wynika z faktu, iż każdy z pracowników powinny wiedzieć w jaki sposób chronić swoje życie i zdrowie, a także otaczające środowisko oraz mienie w przypadku pożaru. Jest to bardzo ważny aspekt, który pozwala zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy, dzięki czemu osoby zatrudnione posiadają elementarną wiedzę. To, jakie zagadnienia powinny być przedstawione pracownikom na szkoleniu określa Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Ta sama ustawa nakłada na pracodawcę obowiązki związane z prewencją i radzenia sobie z powstałym pożarem w miejscu pracy.

Przede wszystkim, zakład pracy musi zostać wyposażony w odpowiedni sprzęt gaśniczy. Pracodawca powinien również przestrzegać wymagań przeciwpożarowych, zarówno budowlanych, jak i technologicznych. Sprzęt w obiekcie musi być poddawany okresowej konserwacji, a jeśli zachodzi taka potrzeba – wymianie . Ponad to obiekt musi być przystosowany do natychmiastowej ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru, a także przeprowadzenia sprawnej akcji ratowniczej. Obowiązkiem pracodawcy jest również określenie sposobu postępowania podczas wystąpienia pożaru czy innego lokalnego zagrożenia w zakładzie pracy.

W każdym zakładzie pracy powinna zostać wyznaczona jedna osoba, która będzie sprawować pieczę nad ochroną przeciwpożarową. Wybrana osoba musi posiadać niezbędną wiedzę w tym zakresie, która jest ujęta w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Program szkolenia PPOŻ

Konkretny zakres materiału szkolenia przeciwpożarowego nie jest ustalony, jednak przyjmuje się, że zagadnienia na tym szkoleniu muszą być dostosowane do stanowiska danego pracownika. Szkolenie PPOŻ musi stanowić część szkolenia podstawowego i jest obowiązkowe dla wszystkich nowo-zatrudnionych osób. Nowi pracownicy muszą odbyć to szkolenie w terminie do 6 miesięcy po dniu, w którym zostali zatrudnieni. Specjaliści zalecają także szkolenia okresowe, w tracie których możliwe jest przypomnienie najważniejszych wiadomości oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych, które korespondują z wykonywanymi obowiązkami na danym stanowisku. Nie można zapomnieć o tym, że pracodawca również powinien znać zasady PPOŻ i wziąć udział w szkoleniu .