+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Zgodnie z artykułem 237 Kodeksu Pracy: „nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”, a każdy „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”

Kto podlega szkoleniu BHP?

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia bhp dla pracowników. Dotyczy to nie tylko nowych pracowników, ale i obecnych pracowników. Szkoleniom podlegają również uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu przyuczenia do zawodu, a także odbywający u pracodawcy praktykę studencką studenci. Sytuacja osób zatrudnionych na umowę o dzieło i umowę zlecenie nie jest jasno sprecyzowana przez Kodeks Pracy.

Na czym polega szkolenie bhp?

Zarówno szkolenie wstępne jak i okresowe polega na przedstawieniu niezbędnych informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy.

  • Instruktaż ogólny – to pierwsza część szkolenia, która polega na zaznajomieniu pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, które zostały dokładnie opisane w Kodeksie Pracy. Osoba szkolona pozna również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także sposób postępowania w razie wypadków.
  • Instruktaż stanowiskowy –  przeprowadzany jest przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Tutaj zostaniemy poinformowani o zagrożeniach związanych z wykonywaniem danej pracy, a także o sposobach ochrony przed nimi.

Częstotliwość szkoleń okresowych

W zależności od charakteru wykonywanego zawodu szkolenie powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż:

  • raz w roku (osoby wykonujące niebezpieczne prace)
  • raz na trzy lata (osoby na stanowiska robotniczych)
  • raz na pięć lat (pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp, pracodawcy i osób na stanowiska kierowniczych, pracownicy mający do czynienia z czynnikami szkodliwymi oraz uciążliwymi warunkami pracy)
  • raz na sześć lat (pracownicy pracujący w biurze i administracji)

Każde szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zakończone jest egzaminem, który przeprowadza organizator szkolenia. Po ukończeniu szkolenia pracownik otrzyma odpowiednie zaświadczenie, które powinno być umieszczone w jego teczce osobowej.

Kto prowadzi szkolenia bhp?

Szkoleniem zajmują się firmy, które posiadają teoretyczne i praktyczne doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu bhp i ppoż. Warto korzystać w usług firm, które zatrudniają wykwalifikowanych instruktorów – mamy wówczas gwarancję, że szkolenia będą poprowadzone w sposób rzetelny i merytoryczny. Zapraszamy do skorzystania z oferty BHP Praktyk. Nasi instruktorzy w miłej atmosferze prowadzą praktyczne kursy BHP.