+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Znany Polak, publicysta piszący na przełomie XIX i XX wieku w języku angielskim – Joseph Conrad – stwierdził kiedyś:

“Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.”

Idąc tokiem tej myśli, warto przewidywać zagrożenia i im zapobiegać. W tym celu prawo polskie przewidziało obowiązek szkolenia pracowników z zakresu zasad BHP. Tego typu szkolenia mogą przybierać rozmaite formy i są dostosowane do potrzeb i możliwości pracodawców i ich podopiecznych. Inny rodzaj szkolenia BHP będzie dotyczył osób nowo zatrudnionych, a inny obowiązywał osoby pracujące już jakiś czas w firmie. Przeanalizujmy wszystkie dostępne opcje.

Szkolenia BHP – wstępne i okresowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wyszczególnia dwa rodzaje kursów:

 • wstępne
 • okresowe.

Podstawa prawna:

“§ 6. Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.”

Ich przebieg i czas kiedy powinny się odbyć został dość precyzyjnie opisany i wynika z dalszej części ustawy, zawierającej również ramowe programy szkolenia. Każdy z nich jest tylko szablonem, który pozawala spełniać założenie podane w § 7.2:

“Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia (…)”.

Szkolenia wstępne

Program, któremu podlega każdy nowo zatrudniony, a także uczniowie i studenci odbywający praktykę zawodową, nazywamy szkoleniem wstępnym. Odbywa się ono w dwóch, równie istotnych, formach:

 • ogólnej, zwanej również instruktażem ogólnym
 • na stanowisku pracy, nazywanej instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie pracowników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie. Obejmuje też elementy udzielania pierwszej pomocy, a jeśli wynika to z wewnętrznych przepisów pożarowych, może również zawierać elementy ochrony przeciwpożarowej. Cały program zajmuje minimum 3 godziny lekcyjne.

Instruktaż stanowiskowy powinien przygotować do bezpiecznego wykonywania zadań powierzonych w ramach umowy o pracę. Podczas takiego szkolenia pracownik dowiaduje się o ryzyku zawodowym na danym stanowisku, sposobach eliminacji lub ochrony przed zagrożeniami czy metodach ergonomicznej pracy. Może ono zostać przeprowadzone przez kierowników lub pracodawcę, który posiada odpowiednie uprawnienia, doświadczenie zawodowe i przygotowanie pedagogiczne. Bez kursu wprowadzającego, pracownik nie może przystąpić do wykonywania żadnych czynności. Czas trwania szkolenia może wynosić 3 godziny w wypadku pracowników biurowych lub 8 – dla osób na innych stanowiskach.

Szkolenia okresowe

Przeznaczone są dla osób, które już jakiś czas pracują w danym zakładzie i cechują się cyklicznością. Pierwsze szkolenie musi się odbyć w ciągu:

 • 6-ciu miesięcy od momentu podjęcia pracy na nowym stanowisku w wypadku pracodawców i osób zarządzających pracą zespołu
 • 12-tu miesięcy – dla pozostałych pracowników.

Kursy takie mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W ich ramach analizuje się również nowości organizacyjne i techniczne wprowadzone w minionym okresie w zakładzie.

Dobrze zorganizowane szkolenie okresowe powinno poruszać następującą tematykę:

 • czynniki środowiska pracy, które mogą odbić się na zdrowiu i sposoby zapobiegania negatywnym skutkom pracy na danym stanowisku,
 • zagrożenia występujące w pracy i środki ochrony osobistej i zbiorowej,
 • skutki ekonomiczne nieprzestrzegania zasad BHP,
 • wypadki w pracy i sposoby reagowania, w tym elementy pierwszej pomocy,
 • ochrona PPOŻ
 • prawo pracy (czas pracy i inne czynniki wpływające na bezpieczeństwo).

Zgodnie ze wspomnianą wcześniej ustawą:

§ 16. 1. Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.

Fakt jego przeprowadzenia powinien zostać udokumentowany, a zaświadczenie – znaleźć się w aktach pracowniczych.