+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Prawo, dotyczące ochrony przeciwpożarowej, obowiązujące w naszym kraju, opiera się o akty ustawodawcze oraz wykonawcze, regulujące zakres działań oraz sposoby ich wykonania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia, środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi, miejscowymi zagrożeniami. Przepisy przeciwpożarowe, ujęte w dokument, który określa teoretyczny aspekt ochrony przeciwpożarowej budynków, znajdują się akcie prawnym:

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. W. z 1991 r. Nr 81, Poz. 351)

Uregulowania wykonawcze przepisów ustawy znajdują się w:

  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, Poz. 719).
  • Przepisy przeciwpożarowe łączą się z uregulowaniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządca budynku, a przepisy przeciwpożarowe

Według obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, niektóre obiekty budowlane, zwłaszcza powstałe wiele lat temu, nie spełniają technicznych wymogów, określonych jako ochrona przeciwpożarowa. Do zadań zarządcy budynku należy zapewnienie tej ochrony, poprzez spełnienie wymogów techniczno – budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia budynku w urządzenia przeciwpożarowe oraz dopilnowanie ich okresowej kontroli. Należy pamiętać, aby urządzenia przeciwpożarowe były zgodne z obowiązującymi w Polsce normami. Zarządca ma obowiązek wyposażenia budynku w drogę ewakuacyjną oraz przygotowanie instrukcji oraz znaków, informujących widocznie o kierunku ewakuacji.

Pracodawca wobec obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Obowiązkiem pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, poza wymogami, dotyczącymi spełnienia warunków budowlano – technicznych dla budynku, jest zapewnienie pracownikom przeszkolenia, dotyczącego bezpieczeństwa na wypadek pożaru lub innego zdarzenia żywiołowego, mogącego stanowić zagrożenie. Pracodawca zobowiązany jest przedstawić pracownikom,w postaci szczegółowych planów ewakuacji oraz informacji o rozmieszczeniu oraz dostępności urządzeń przeciwpożarowych wszelkie aspekty, związane z zachowaniem w przypadku pożaru. Pracownicy muszą zostać poinformowani o właściwych zachowaniach, eliminujących ryzyko wystąpienia pożaru. Ochrona przeciwpożarowa łączy się więc z BHP, pracodawca zapewnia obecność przeszkolonej osoby w zakresie przepisów przeciwpożarowych.