+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Odbycie kursu BHP jest obowiązkiem każdej zatrudnionej osoby. Zgodnie z przepisami prawa niedopuszczalna jest sytuacja, w której pracownik nie posiada aktualnego oświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiedza ta jest niezbędna do bezpiecznego dla siebie i innych wykonywania pracy na danym stanowisku. Pracodawca zobowiązany jest dopilnować organizacji kursów BHP dla wszystkich osób w swoim przedsiębiorstwie. Rodzaj i zakres szkolenia powienien być dostosowany do charakteru pracy i czasu zatrudnienia.

Wstępny kurs BHP

Szkolenie wstępne koniecznie musi zostać zrealizowane jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Jego celem jest zapoznanie pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa na jego stanowisku pracy oraz występującymi potencjalnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia. Powinien on nabyć nie tylko wiedzę, ale i umiejętności w tym zakresie.

Instruktaż ogólny

Każdy kurs BHP w Gdańsku rozpoczyna się instruktażem ogólnym. Polega on na zapoznaniu kursantów z przepisami znajdującymi się w Kodeksie pracy, regulaminach firmy oraz poznaniu zasad udzielania pierwszej pomocy. Obejmuje on nie tylko nowych pracowników, ale także studentów, praktykantów i uczniów szkół zawodowych przyjętych na przyuczenie zawodu.

Instruktaż stanowiskowy

Bardziej szczegółowo do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku przygotowuje etapu instruktażu stanowiskowego. Ma on ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku pracy przy użyciu maszyn lub w trudnych warunkach, ze względu na podniesione ryzyko wypadków grożących utratą zdrowia, sprawności lub życia. Instruktor omawia z pracownikiem zasady bezpiecznej pracy na danym stanowisku i wyjaśnia dokładny sposób postępowania. Następnie pokazuje jak należy wykonać omawiane wcześniej czynności. Po prezentacji pracownik je powtarza pod okiem instruktura, który w razie potrzeby na bieżąco informuje o konieczności poprawek. Pracownik jeszcze raz samodzielnie wykonuje czynności pod nadzorem. Potwierdzeniem ukończenia kursu BHP w Gdańsku jest pisemny dokument oraz wpis w aktach osobowych.

Okresowe szkolenia BHP w Gdańsku

Szkolenia okresowe mają na celu przypomnienie i utrwalenie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie BHP i PPOŻ. Przedstawiane są na nich również nowe rozwiązania, wynikające z rozwoju technologii czy zmian przepisów. Szkolenia okresowe dotyczą stanowisk robotniczych, pracodawców i kierowników, pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz oczywiście pracowników służby BHP. Termin ich odbywania zależy od rodzaju stanowiska.

Zwolnienie z kursu BHP

Możliwe jest zwolnienie pracownika z udziału w szkoleniu BHP w przypadku, gdy przedstawi on zaświadczenie o odbyciu analogicznego szkolenia okresowego w innym miejscu pracy w wymaganym okresie czasu lub odbył szkolenie dotyczące innego stanowiska pracy o takim samym lub szerszym zakresie tematycznym.